Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
Haviland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.  

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:

Intercommunale Haviland
Brusselsesteenweg 617
1731 Zellik
dpo@haviland.be 
02 466 51 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Haviland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en sessies van Intercommunale Haviland;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonlijke identificatiegegevens

 • Aanleg, oprichting en het beheer van terreinen en gebouwen
 • Begeleiden en ontwikkelen van infrastructuurwerken 
 • Dienstverlening van het studiebureau op vlak van infrastructuurprojecten 
 • Foto’s en uitnodigingen in kader van overlegmoment noodinterventieplanning 
 • Groepsaankopen 
 • Milieudienstverlening zoals adviesverlening, onderzoek en ruimtelijke planning
 • Milieuhandhaving
 • Milieuondersteuning 
 • Opstart en/of opvolging van de gemeentelijke noodplanning 
 • Organiseren infosessies en activiteiten 
 • Preventieve voorbereiding noodsituaties 
 • Projecten in verband met herbestemming van kerkgebouwen 
 • Uitbouw van sociaal-culturele voorzieningen 
 • Uitbouwen welzijnsbeleid 
 • Verkavelingen en huisvestingsprojecten 
 • Voor de ondersteuning gemeentelijke dienst omgeving.
 • Voorkomen arbeidsongevallen 
 • Sociale tewerkstelling: personen terug laten integreren in de reguliere arbeidsmarkt 

Beeldopnames

 • Foto’s en uitnodigingen in kader van overlegmoment noodinterventieplanning 
 • Foto's nemen bij opleidingen, activiteiten, evacuatieoefeningen... 

Beschrijving klachten, incidenten of ongevallen

 • Voorkomen arbeidsongevallen 

Financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer)

 • Verwerking GAS-boetes
 •  Sociale tewerkstelling: personen terug laten integreren in de reguliere arbeidsmarkt 

Logs: KSZ, firewall, e-mailactiviteit…

 • Dienstverlening informatieveiligheid 

Loopbaangegevens en VDAB-dossiers

 • Sociale tewerkstelling: personen terug laten integreren in de reguliere arbeidsmarkt 

Persoonlijke identificatiegegevens: kentekenplaat, naam, voornaam, adres, rijkregisternummer

 • Verwerking GAS-boetes

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, rijksregisternummer, IP-adres

 • Dienstverlening informatieveiligheid 

Strafrechtelijke gegevens: type misdrijf, beeldopnames misdrijf, pv’s 

 • Verwerking GAS boetes

Woningkenmerken

 • In het kader van onze Milieudiensten voor het nemen van thermografische luchtfoto's
 • Milieudienstverlening zoals adviesverlening, onderzoek en ruimtelijke planning
 • Milieuhandhaving
 • Milieuondersteuning 
 • Verkavelingen en huisvestingsprojecten 
 • Voor de ondersteuning gemeentelijke dienst omgeving

In het kader van de beveiliging van onze kantoren verwerken wij camerabeelden. Deze beelden worden tijdelijk bewaard voor een termijn van 30 dagen.

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Om onze dienstverlening zo vlot en klantvriendelijk mogelijk uit te voeren, beroepen wij ons op de volgende categorieën van ontvangers:

 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden.

Haviland deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Haviland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Ook dit kan een impact hebben op de dienstverlening.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Haviland geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan er klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring 

Haviland kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 8 augustus 2020.

Contactinformatie GBA

GBA is de GegevensBeschermingsAutoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.