Trage wegen

Campagnebeeld_Trage wegen_Sandra Bozet.jpg

Onder trage wegen verstaan we alle paden en wegen die niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat hierbij om feitelijke wegen, recreatieve wegen, jaagpaden en wegen aangeduid op de atlas der Buurtwegen. 

Gemeenten hebben de verplichting om de Atlaswegen te onderhouden en toegankelijk te houden voor het publiek. Om dit systematisch te kunnen aanpakken en gedragen actie te kunnen ondernemen voor het officialiseren, heropenen, verleggen of afschaffen van trage wegen kan de gemeente een beleidsplan trage wegen en/of een trage wegenactieplan opmaken. 

Nieuwe wetgeving – het gemeentewegendecreet

Sinds 1 januari 2019 is het gemeentewegendecreet in voege. Hierdoor wijzigt er heel wat. Waar de bevoegdheid over de buurtwegen vroeger bij de provincie lag, ligt deze nu bij de gemeente. 

Hierdoor heeft de gemeente meer mogelijkheden, maar ook meer verantwoordelijkheden.

Praktische info

Om de lokale besturen hierbij te ondersteunen zijn er heel wat mogelijkheden:

  1. Inventarisatie
  2. Opmaak beleidskader 
  3. Opmaak actieplan

Daarnaast kunnen wij ook ondersteuning bieden voor:

  1. Uitvoering actieplan
  2. Handhaving 
  3. Opmaak dossier naambordjes groepsaankoop Provincie

Meer details hierover vind je in de projectfiche.

Trage wegen, ook bij u om de hoek

Snak je met al dat thuiswerk ook naar een portie buitenlucht?

Dan ben je zeker niet alleen. Het aantal 'Coronawandelaars' (en fietsers) steeg de afgelopen maanden zienderogen. Toerisme Vlaams-Brabant telde op sommige plekken meer dan een verdubbeling. 

Niet-verhard, autoloos, vaak eeuwenoud, slingerend door velden of geprangd tussen woonkavels vind je honderden kilometers trage wegen. Trage wegen genoeg dus, je moet ze alleen weten te vinden. Geen nood: de meeste zijn online geïnventariseerd en je kunt kaarten en routes downloaden op je gps of app.

Het Vlaams-Brabantse Dilbeek noemt Steven Clays van de vzw Trage Wegen trouwens een 'schoolvoorbeeld' van een plek waar de trage wegen gekoesterd worden. Met de grootstedelijke hoogbouw op de achtergrond kronkelen hier tal van fraaie weggetjes door het breugeliaanse landschap.

De Zemstenaren kunnen alvast hun hartje ophalen, want de gemeente werd onlangs maar liefst 14 wandellussen rijker, goed voor bijna 100 kilometer wandelplezier.