Watersysteemanalyse

Campagnebeeld droogtemaatregelen

De zomers van 2017 - 2020 werden gekenmerkt door extreme hitte en droogte. De grondwaterstanden stonden ongekend laag en zijn nog lang niet volledig hersteld. In sommige watervoerende lagen is het grondwaterpeil zozeer verlaagd, door waterwinningen en een gebrekkige grondwateraanvoer dat de watervoorraden onder druk komen te staan.

In onze regio komen een zestal watervoerende lagen voor. In verschillende regio’s worden bepaalde van deze – soms gespannen – watervoerende lagen bedreigd door overexploitatie. Dit zijn de zogenaamde actie- en waakgebieden, die vooral in het westen van de regio Halle-Vilvoorde voorkomen.

Via het vergunningenbeleid kan sturend worden opgetreden op voorwaarde dat de problemen voldoende gekend en onderzocht zijn. Haviland brengt in kaart hoe het gesteld is met de grondwaterkwantiteit in uw gemeente, zodat het vergunningsbeleid hierop kan worden afgestemd.

Lees er meer over in de projectfiche