Specifieke dienstverlening voor politiezones

Politie GAS

Het takenpakket van het politiekorps wordt steeds uitgebreider, en de wetgeving en procedures worden bovendien alsmaar complexer.

Om die reden biedt Haviland ondersteuning en ontzorging aan in enkele specifieke expertisegebieden. Zo kan het politiekorps zich concentreren op hun kerntaken en een kwalitatieve dienstverlening blijven bieden aan lokale besturen en hun burgers.

We werken op dit moment samen met een 9-tal politiezones in de regio Halle-Vilvoorde.

► Kies uw politiezone

Algemeen aanspreekpunt
Anjuska Deckx
Relatiebeheerder - verantwoordelijke immo
Dienstverlening GAS

Steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om op te treden in het kader van openbare overlast. Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties (GAS), op basis van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Door handhaving via GAS kunnen gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen de openbare overlast op hun grondgebied om op die manier gedrag te beteugelen dat in het dagelijks leven als bijzonder hinderlijk worden ervaren.

Haviland kan de integrale dossieropvolging op zich nemen, zodat ordediensten zich kunnen focussen op hun kerntaken. Daarenboven fungeert Haviland als onafhankelijke, neutrale partij tussen de burger en de besturen

Raadpleeg de projectfiche

Nog geen toegang tot de projectfiche? 
Vraag je login aan via communicatie@haviland.be

Ondersteuning Milieu- & RO-handhaving

In Vlaanderen zijn, naast de politie, diverse entiteiten belast met het vaststellen van misdrijven en overtredingen inzake de wetgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu. De vaststellingen worden net zoals inbreuken op het straf- of bestuurlijk recht vastgelegd in Proces-Verbalen die worden overgemaakt aan de Procureur des Konings. Wanneer de
Procureur des Konings bijkomende informatie wenst, vordert ze bij de lokale politiediensten bijkomende vaststellingsopdrachten en/of verhoren. 

Haviland beoogt met deze dienstverlening de lokale politiediensten bij te staan in deze opdrachten. Met toevoeging van de inzichten en kennis van de experten Ruimtelijke Ordening en Milieu van Haviland wordt de reeds aanwezige expertise binnen de lokale politiezone vervolledigd, met het oog op de opmaak van een kwaliteitsvoller dossier en dus een daadkrachtiger vervolgingsbeleid.

Raadpleeg de projectfiche

Nog geen toegang tot de projectfiche? 
Vraag je login aan via communicatie@haviland.be

Informatieveiligheid & privacy

Gegevensbescherming neemt een steeds prominentere plaats in bij politiezones. Niet alleen de invoering van nieuwe privacywetgeving maar ook de stijging van cyberincidenten doet de nood aan expertise toenemen.

Haviland biedt politiekorpsen daarom begeleiding aan via enerzijds juridisch advies en anderzijds risicoanalyse en -advies, en de praktische implementatie van deze adviezen op ICT-technisch en organisatorisch vlak.

Raadpleeg de projectficheµ

Nog geen toegang tot de projectfiche? 
Vraag je login aan via communicatie@haviland.be

Bouwprojecten

Onze dienst bouwwerken heeft in al die jaren al een mooi portfolio opgebouwd in samenwerking met de politiezones in onze regio.

Enkele voorbeeldprojecten:

Raadpleeg de projectfiche

Nog geen toegang tot de projectfiche? 
Vraag je login aan via communicatie@haviland.be

Preventie & noodinterventieplanning

Het preventieteam van Haviland zorgt voor maandelijkse opvolgingsbezoeken, preventierondgangen, evacuatieoefeningen en adviezen bij de politiezones.

Raadpleeg de projectfiche

Nog geen toegang tot de projectfiche?
Vraag je login aan via communicatie@haviland.be